dzieci
[Rozmiar: 16959 bajtów]

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI W WIEKU 3-5 LAT
DO ZAPISYWANIA DZIECI DO :
1. ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA W ŻERKOWIE
2. PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH
W DOBIESZCZYŹNIE, KOMORZU, RASZEWACH I STĘGOSZY
NA ROK SZKOLNY 2010/2011

EDUKACJA PRZEDSZKOLAKÓW REALIZOWANA JEST W RAMACH PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI NA START” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych:

Żerków, dn. 12.04.2010, godz. 16.00, w budynku przedszkola na ulicy Kolejowej w Żerkowie

Dobieszczyzna 13.04.2010, godz. 16.00, w Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie

Komorze, 14.04.2010, godz. 16.00, w Szkole Podstawowej w Komorzu

Raszewy, 12.04.2010, godz. 19.00, w budynku poszkolnym w Raszewach

Stęgosz, 13.04.2010, godz. 19.00, w Szkole Podstawowej w Stęgoszy

Podczas spotkań omówione zostaną m.in. zasady udziału dziecka w projekcie, kryteria rekrutacji. Rozdawane będą także dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty są też dostępne na stronie internetowej www.zerkow.pl

Komplet dokumentów stanowić będzie:
- karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola/Punktu przedszkolnego,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie „PRZEDSZKOLAKI NA START”,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- regulamin naboru i uczestnictwa, - deklaracja Rodzica/Opiekuna prawnego,
- oświadczenie o dochodach,

Dokumenty należy złożyć podczas spotkania informacyjnego lub w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół, ul. Mickiewicza 6, 63-210 Żerków do dnia 30 kwietnia 2010 r. w pokojach GZEAS-u.

Do Przedszkola/Punktów przedszkolnych przyjmowane będą wyłącznie dzieci zameldowane na terenie gminy Żerków. Dodatkowe kryteria rekrutacji określono następująco:
1.Niski dochód rodziców/opiekunów.
2.Pracujący rodzice/opiekunowie lub deklaracja podjęcia poszukiwań pracy (w szczególności przez kobiety), jeżeli dziecko zostanie przyjęte do przedszkola.
3.Kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w
Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół:
ul. Mickiewicza 6, 63-210 Żerków, tel. 062 740 20 21 lub 062 740 20 36
oraz e-mail: gzeas@zerkow.pl

Realizatorem projektu „PRZEDSZKOLAKI NA START”
jest Gmina Żerków/ Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Żerkowie.

 

Serdecznie zapraszamy
Wojciech Waszak
Koordynator projektu


Dokumenty do pobrania:
[ Regulamin udziału w Projekcie - pobierz ]
[ Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszenia dziecka - pobierz ]
[ Załącznik nr 1 a do regulaminu- oświadczenie o dochodach rodziny - pobierz ]
[ Załącznik nr 1 b do regulaminu- deklaracja rodzica/opiekuna o podjęciu pracy- pobierz ]
[ Załącznik nr 2 do regulaminu- deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz ]
[ Załącznik nr 3 do regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz ]


 - zer_pokl_efs.jpg

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki